KVKK Aydınlatma Metni

 1. AMAÇ

Bu politikanın amacı; ISS GLOBAL FORWARDING A.Ş  Bundan sonra (“ISS GLOBAL”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK“) uyarınca, www.iss-globalforwarding.com internet sitesine (“Site”) üye olmanız ve/veya size elektronik ticari ileti gönderilmesini kabul etmeniz halinde, kişisel verilerinizin kullanımı, korunması ve haklarınız hakkında veri sorumlusu sıfatıyla sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

 • KAPSAM

Bu dokümanın kapsamı, kanun hükümleri ile belirlenmiş olan kişisel verileri ISS GLOBAL FORWARDING A.Ş  tarafından işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen ISS GLOBAL FORWARDING A.Ş  bünyesindeki gerçek kişiler ve departmanlardır.

 • SORUMLULUK
  • KVK Komitesi üyeleri süreçlerin denetlenmesinden ve doğru işlediğinden emin olunması görevindedir
  • Bilgi İşlem yöneticisi kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması gereken teknik tedbirlerden sorumludur.
  • İdari tedbirlerin sorunsuz yürütülmesi sorumluluğu da Veri Temsilcisi’ne aittir.
 • TANIMLAR
  • ISS GLOBAL: ISS GLOBAL FORWARDING A.Ş
  • Kanun: 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması” Kanununu ifade etmektedir.
  • Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi tanımlamaktadır.
  • Servis Hesabı: Sistem ve uygulamalar tarafından kullanılan ve kişilerin kullanmadığı hesaplardır. Teknik kısıtlar hariç servis hesapları login hakkına sahip değildirler.
  • Kullanıcı Hesabı: Sistem ve uygulamalar üzerinde veri oluşturma, okuma, güncelleme veya silme yetkisine sahip, kişilerin kullandığı hesaplardır.
  • Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı belirtmektedir.
  • Elektronik Ortam: Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamlardır.
  • Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi tanımlamaktadır.
 • UYGULAMA
  • İşlenen Kişisel Verileriniz Nelerdir:
 • Site’yi kullanımınıza ilişkin IP adres bilgileri ve log kayıtları,
  • Kişisel verileriniz hangi amaçlarla işlenmektedir:
 • Şirket’in iş stratejilerini planlamak ve iş birimlerinin bu kapsamda yaptığı çalışma, proje ve faaliyetlerini gerçekleştirmek, 
 • Bilgi güvenliği süreçlerini yürütmek, 
 • Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, 
 • Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek, 

amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,” “(f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleri dahilinde işlenecektir.

 • Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılmaktadır: Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır.
 • İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.
 • İş birimlerimiz tarafından kullanılan çevrimiçi yazılım sistemlerine yönelik bakım-destek hizmetinin alınması amacıyla anlaşmalı firma(lar) ile paylaşılabilecektir. 
 • İş birimlerimiz tarafından ürün gönderimi ve kurulum gibi hizmetlerin yerine getirilebilmesi amacı ile anlaşmalı firma(lar) ile paylaşılabilecektir.

Yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak işlenen kişisel verileriniz, ISS GLOBAL’IN hizmetlerine dair satış, pazarlama ve müşteri ilişkileri ve yönetimi faaliyetlerinin veri tabanları yurt dışında olan çevrimiçi yazılım sistemleri aracılığıyla gerçekleştirilmesi nedeniyle, KVKK’nın 9 (1) maddesi uyarınca açık rızasının bulunması halinde, açık rıza doğrultusunda, yahut; işlenecektir.

 • Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Bundan sonra “Kurul” olarak anılacaktır.) tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) 
 • Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin bulunduğu yabancı ülke ve/veya ülkeler (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) ile sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.

Yukarıda açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verilerinizin yurt dışına aktarımı, KVKK ve ilgili sair mevzuat başta olmak üzere, Kurul tarafından alınan kararlar ve ilgili düzenlemelere uygun olarak, Şirketimiz tarafından gerekli özen gösterilerek ve gerekli tüm güvenlik önlemler alınarak gerçekleştirilecektir.

 • İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK” olarak anılacaktır.) “Ilgili kişi” olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır.), KVKK’nın 11. maddesi kapsamında aşağıdaki haklar tanınmıştır.
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ile ilgili diğer kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında yukarıda sayılan haklarınız ile ilgili taleplerinizi tercihen web sitemizde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle, 

“Ünalan Mah. Libadiye Cad. Emaar Square Sit. F Blok Apt. No :82 F/41 Üsküdar, İstanbul Turkey” adresindeki merkez ofisimize bizzat yazılı başvuru metni ile birlikte gelerek,

kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,

(varsa) tarafınızca daha önce ISS GLOBAL’e bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle Turkey.Privacy@iss-gf.com adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

Teklif Al!